Công ty nhận được giấy chứng nhận ISO

Sau thời gian xây dựng và triển khai Hê thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 từ đầu năm 2017, ngày 11/05/2017 Công ty Cổ phần Xây Lắp chợ Lớn […]

24/08/2017

Xem thêm